Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

STATUT Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/207/2021

Rady Gminy Żegocina z dnia 13 maja 2021r

 

STATUT

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie, zwany dalej w części statutu Zakładem działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) .

 2. Uchwały Nr V/31/99 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 5 marca 1999r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.

 3. Niniejszego Statutu.

 4. Innych obowiązujących przepisów prawa regulujących funkcjonowania pomiotów leczniczych w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

§2

 

 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Rada Gminy Żegocina.

 2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu.

 3. Zakład jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą.

 4. Siedzibą Zakładu jest Żegocina, adres: 32-731 Żegocina 232.

 5. Przez Kierownika należy rozumieć Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Żegocinie lub osobę pełniącą obowiązki kierownika

 

§3

 

  1. Zakład prowadzi działalność leczniczą na terenie Gmina Żegocina, oraz wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu.

  2. Zakład może także udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów spoza gminy Żegocina, jak również na rzecz pacjentów spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej posiadających obywatelstwo polskie lub cudzoziemców, na zasadach wynikających
   z ogólnie obowiązujących przepisów, w przypadku braku uprawnień pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych, z zastosowaniem odpłatności za świadczenie zgodnie z cennikiem obowiązującym w zakładzie.

 

 

 

II. CELE, ZADANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§4

 

Celem podmiotu leczniczego jest:

   1. Wykonywanie świadczeń służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.

   2. Udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

 

 

§5

 

Do podstawowych zadań należą:

    1. Organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej.

    2. Pobieranie materiałów do badań oraz organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i dalszego postępowania leczniczego.

 

§6

 

Zakład realizuje cele i zadania w szczególności poprzez:

     1. badanie i poradę lekarską, w tym poradę udzielaną na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada),

     2. leczenie,

     3. działania diagnostyczne w tym wydawanie skierowań do innych podmiotów leczniczych,

     4. wizyty domowe,

     5. prowadzenie dokumentacji medycznej,

     6. orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy,

     7. opiekę nad zdrowym dzieckiem,

     8. szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,

     9. opiekę pielęgniarską nad uczniami w szkołach z którymi jest podpisane porozumienie,

     10. opiekę pielęgniarską ambulatoryjną i środowiskową,

     11. prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej,

     12. prowadzenie prac związanych ze statystyką medyczną,

     13. objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej,

     14. rehabilitację leczniczą polegającą na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach, które służą zachowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia.

     15. specjalistyczną opieką zdrowotną - porady, leczenie w poradni położniczo-ginekologicznej oraz urazowo – ortopedycznej,

     16. świadczenie usług psychologicznych w poradni psychologicznej.

 

§7

 

      1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

      2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, niniejszym Statucie oraz regulaminie organizacyjnym.

 

§8

 

       1. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta
        i zasadami etyki zawodowej.

       2. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§9

 

        1. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie wykonuje swoją działalność za pomocą składników majątkowych stanowiących zakład leczniczy pod nazwą GZOZ w Żegocinie będący jednostką organizacyjną o nazwie GZOZ w Żegocinie.

        2. W skład jednostki organizacyjnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

 1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 2. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

 3. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

 4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

 5. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dla dorosłych,

(w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym dla dorosłych znajduje się punkt pobrań materiałów do badań w rozdziale czasowym środa i piątek w godz. od 8,00 do 10,00)

 1. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dla dzieci,

 2. Punkt szczepień,

 3. Poradnia położniczo – ginekologiczna,

 4. Dział fizjoterapii,

 5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla potrzeb poradni położniczo-ginekologicznej.

 6. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,

 7. Poradnia psychologiczna.

 

  1. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki i stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu:

 

1) rejestracja,

2) dział administracyjno - finansowo – księgowy,

3) pracownik gospodarczy.

 

§10

 

Pomieszczenia i urządzenia Zakładu muszą odpowiadać określonym wymogom fachowym
i sanitarnym w szczególności w zakresie warunków przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.

 

§11

 

   1. Organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

   2. Regulamin Organizacyjny Zakładu ustala Kierownik.

 

IV. ZARZĄDZANIE

 

§12

 

Organami Zakładu są:

1. Kierownik,

2. Rada Społeczna.

 

§13

 

    1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

    2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

 

§14

 

Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje podmiot tworzący.

 

 

§15

 

     1. Kierownik jest przełożonym pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

     2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Kierownik.

 

§16

 

Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Zakładu.

 

§17

 

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Kierownika.

 

§18

 

      1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

      2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

      3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

      4. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

      5. W skład Rady Społecznej wchodzą:

 1. Wójt Gminy Żegocina jako przewodniczący,

 2. przedstawiciel wojewody,

 3. przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Żegocina w liczbie 5 osób.

      1. Rada Społeczna liczy 7 osób.

      2. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji przez organ, który go powołał.

      3. Przyczyną odwołania może być:

 1. nienależyte wykonywanie obowiązków,

 2. złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej,

 3. jednoczesne pozostawanie w zatrudnieniu w Zakładzie,

 4. na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

 

      1. Mandat członka Rady Społecznej, powołanego w trakcie kadencji rady, wygasa równocześnie
       z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady.

 

§19

 

Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

 

 

§20

 

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu, mogą w nich uczestniczyć także zaproszeni goście.

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA

 

§21

 

       1. Zakład jako pomiot niebędący przedsiębiorcą działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz o obowiązujących przepisach prawa.

       2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, koszty działalności i reguluje zobowiązania.

       3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Kierownika Zakładu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

       4. Kierownik Zakładu przekazuje zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez siebie plan finansowy Radzie Gminy.

       5. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r.
        o rachunkowości.

       6. Zakład sam decyduje o podziale zysku.

       7. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

       8. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
        i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (zakupionym lub otrzymanym).

       9. Wartość majątku Zakładu określają:

 1. fundusz założycielski,

 2. fundusz zakładu.

§22

 

Organem uprawniającym do zatwierdzania sprawozdania finansowego jest Wójt Gminy Żegocina.

 

§23

 

Zakład uzyskuje środki finansowe:

 1. z odpłatnej działalności leczniczej;

 1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie:

 1. organu tworzącego lub innych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów;

 2. osób objętych ubezpieczeniem;

 3. instytucji ubezpieczeniowych;

 4. zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji;

 5. innych podmiotów leczniczych;

 6. osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem;

 1. za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż gwarantowane, znajdujące się w koszyku świadczeń stanowiącym wykaz świadczeń gwarantowanych zawartych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 2. w zakresie, w którym Zakład nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ;

 3. w zakresie, w którym Zakład zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  z NFZ z tym zastrzeżeniem, iż udzielanie tych świadczeń ma być wyodrębnione organizacyjnie i finansowo w sposób pozostający bez wpływu na organizację, sposób, jakość, kompleksowość, ciągłość oraz dostępność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w oparciu o umowę z NFZ;

 4. osobom nie posiadającym uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, lub osobom nie posiadającym wymaganego skierowania.

 

2. z działalności gospodarczej:

 

 1. z odpłatnych badań analitycznych,

 2. odpłatnych szczepień (zakup szczepionek+szczepienia) dla dorosłych i dzieci poza kalendarzem szczepień,

 3. najmu, dzierżawy pomieszczeń, dachu, komina,

 4. najmu, dzierżawy sprzętu i urządzeń,

  ` 3. z odsetek od lokat.

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§24

 

        1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

        2. Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.