Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

O jednostce

Uchwała w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

 

Uchwała Nr V/31/99
Rady Gminy w Żegocinie
z dnia 5 marca 1999 r

w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.”h i pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U z 1996 r Nr 13, poz.74 z poźn. zmianami)  w związku art.8, ust.1 pkt.3 art.36, art.38 ust. 1, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn. zmianami) Rada Gminy w Żegocinie uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy samodzielny publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie nr 232


§ 2

Obszar działania samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią granice administracyjne Gminy Żegocina.

§ 3

Ustrój samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania określa Statut uchwalony przez Radę Społeczną Zakładu i zatwierdzonym przez Radę Gminy.

§ 4

1. Zakład, o którym mowa w § 1 realizował będzie świadczenia zdrowotne w zakresie:
a) podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki środowiskowej,
b) profilaktyki i promocji zdrowotnej,
c) rehabilitacji leczniczej
d) innych poza podstawowych świadczeń zdrowotnych lub medyczno-społecznych a dotyczących zabezpieczenia medycznego rejonu.

2. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że nie może ona ograniczać zakresu świadczeń zdrowotnych określonych w ust.1.


§ 5

1. Z mienia komunalnego wydziela się z przeznaczeniem na mienie samodzielnego publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie:
a) mienie nieruchome określone w załączniku Nr 1 do uchwały,
b) mienie ruchome o wartości księgowej brutto 221.392,44 zł. wg stanu na dzień 31.12.1998r. Określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Wyposażenie samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie w mienie nastąpi poprzez:
a) ustanowienie na rzecz Zakładu prawa nieodpłatnego użytkowania mienia nieruchomego wg załącznika Nr 1.
b) przeniesienia na rzecz Zakładu własności mienia ruchomego wg załącznika Nr 2.

3. Przekazanie mienia ruchomego nastąpi w formie protokołu zdawczo- odbiorczego.

4. Przekazanie mienia nieruchomego nastąpi przez podpisanie umów po określeniu wartości rynkowej nieruchomości.

5. Fundusz Założycielski Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie stanowić będzie wartość przekazanego mienia ruchomego i prawa do użytkowania mienia nieruchomego przekazanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6

Nadzór nad samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej sprawuje Rada Gminy w Żegocinie

§ 7

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.
      

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.